សេចក្តីប្រកាស់ កិច្ចប្រជំប្រចាំឆ្នាំ


សមាជិកទំាងអស់ជាទីគោរព

ខ្ញុំបាទ យ៉ាញ ត្រឹង ក្វាង ត្រូវជា ប្រធានស្តីទីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំសោទអូស្រ្តាលី សូមគោរពអញ្ជើញ សមាជិក សមាជិការ ខ្មែរក្រោមទាំងអស់ មកចូលរួមកម្មវិធីប្រជំប្រចាំឆ្នាំ កម្មវត្ថុ ៖ ការបោះឆ្នោតតែងតាំង ប្រធាន និង គណះកម្មធិការ អភិបាល។

ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 22 មករា 2011 (22/01/2012)
វេលាម៉ោង ១ ថ្ងៃត្រង់ (1PM)
នៅវត្ត ខ្មែរក្រោម Lot 96 Symes Road, Waterloo Corner, SA 5110.

យើងដឹងហើយថា មុខងា និង សកម្មភាព របស់សមាគម គឺមានការសំខាន់ណាស់ ក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញ ទៅមក ជាមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និង អភិវឌ្ឍន៍សង្គម អោយបានទៅមុខថែមទៀត យ៉ាងនេះហើយ យើងត្រូវការ បេក្ខជន និងក្រុម អភិបាល ដែលស្រឡាញ់សង្គមជាតិខ្មែរក្រោមយើង ជាជនស្មោះត្រង់ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធ្វើការយ៉ាង សំខាន់នេះ។ ហេតុនេះហើយ ខ្ញុំបាទសូមដាស់តឿន សមាជិក សមាជិការទាំងអស់ អញ្ជើញមកចូលរួម កិច្ចប្រជំសំខាន់នេះ ឈរឆ្មោះជាបេក្ខជន ឬ ក៏បោះឆ្នោត គំាទ្របេក្ខជន តាមចិត្តរបស់លោកអ្នក។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងចំណាយពេល មកចូលអោយបានកុះករ។

សូមអរគុណ

ប្រធានស្តីទីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម